Har du en god idé?

– Søk støtte!

NTNU Discovery støtter gode prosjektideer fra ansatte ved NTNU/Helse Midt-Norge. Vi gir økonomisk støtte så tidlig i utviklingen at ingen andre er villige til å gå inn. Derfor er vårt bidrag viktig, slik at du som idéskaper kan få mulighet til å utvikle, bekrefte og kvalitetssikre det som gjør at du kan komme deg videre.

Støtteordningen vil trolig også hjelpe til med å øke kvaliteten på ideen din og gi den et godt puff fremover på utviklingsveien mot et produkt og/eller en bedrift.

Vi vet også at har du fått støtte fra NTNU Discovery så er sjansen stor for at andre også blar opp penger til deg.

Hvem kan søke?

Det er ulike søknadskrav til hovedprosjekt og forprosjekt og til ansatte ved NTNU og til studenter ved NTNU. Klikk deg inn på det prosjektet som er relevant for deg.

– Hovedprosjekt
– Forprosjekt, ansatte
– Forprosjekt, student

Evaluering av søknader

Hovedprosjekt evalueres av en ekstern jury med uavhengige medlemmer. 

Juryen vurderer søknadene individuelt i vurderingsskjema basert på følgende vurderingskriterier:

 • Innovasjonsgrad
 • Markedspotensial
 • Team, prosjektplan og kommersialiseringsstrategi
 • Intellectual property rights
 • Bidrag til måloppnåelse av FN sine bærekraftsmål

Utvalgte prosjekt vil deretter bli invitert til å presentere sin idé for juryen, hvor juryen gjør en samlet vurdering av prosjektet i ett skjema.

Juryen leverer prioritert innstilling for finansiering til en styringskomite, ledet av prorektor for Nyskaping ved NTNU. Styringskomiteen gjør endelig vedtak om tildeling og finansiering. Forprosjekt evalueres administrativt basert på de samme kriteriene med støtte fra juryen og relevante prodekaner/fagmiljø ved NTNU og Klinikksjefer/Innovasjonsledere ved HMN.

Hva kan man søke om støtte til?

 • Personal- og indirekte kostnader – lønnsmidler for å utføre den aktivitet som er nødvendig for utviklingen av ideen og som vil øke verdien på prosjektet
 • Eksterne konsulenttjenester – kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra underleverandør eller andre utviklingstjenester, herunder innkjøp av ekstern FoU og andre eksterne konsulenttjenester
 • Utstyr og materialer – kostnader knyttet til kjøp av materialer og utstyr for produksjon av prototyp, nødvendig utstyr for laboratorietest og lignende
 • Leie av laboratorium – kostnader knyttet til leie av laboratorium eller tilsvarende fasiliteter
 • Patentkostnader – i hovedprosjekt kan det søkes om å få dekket patentkostnader
 • Andre kostnader – her føres direkte prosjektrelaterte kostnader som ikke faller inn under de øvrige punktene. Alle kostnader i dette punkt skal være direkte knyttet til å nå de kommersielle mål og må spesifiseres.

Hva kan man IKKE søke om støtte til?

NTNU Discovery støtter ikke forskningsaktiviteter og/eller utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter/tjenester. Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.

Hva er forskjellen på hovedprosjekt og forprosjekt?

Søker du om midler til et forprosjekt betyr det at du trenger å avklare ting slik at du reduserer teknisk og kommersiell risiko. Eller du trenger å avklare organisasjonsmessige og teknologiske grunnlaget før du søker om hovedprosjekt for eksempel. Et forprosjekt kan vare i maksimalt 6 måneder. Søker du om midler til et hovedprosjekt kan de gå til utvikling, kvalitetssikring og verifisering slik at du redusere teknisk og kommersiell risiko. Et hovedprosjekt kan vare i maksimalt 12 måneder.

Forprosjekt
Intensjonen med et forprosjekt er å avklare organisasjonsmessig og/eller teknologisk grunnlag for et hovedprosjekt, eksempelvis avklaringer for å redusere teknisk og kommersiell risiko. Forprosjektet har en søknadsramme på inntil NOK 200.000, maksimal varighet på 6 mnd. og løpende søknadsfrist.

Hovedprosjekt
Hovedprosjekt omfatter aktiviteter knyttet til utvikling, kvalitetssikring og verifisering med den hensikt å redusere teknisk og kommersiell risiko. Hovedprosjektet har en søknadsramme på inntil NOK 1.000.000 , maksimal varighet på 12 måneder.»

Hovedprosjekt

Les mer om muligheten for toppfinansiering

Forprosjekt Ansatt

Søknadsfrist:
Siste dag i månedene jan-mars-mai-juni-aug-okt-nov

Forprosjekt Student

Søknadsfrist:
Siste dag i månedene jan-mars-mai-juni-aug-okt-nov

Hva støtter vi IKKE?

Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.

 

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Personvernerklæring

Brosjyrer og årsrapporter:

Årsrapporter