Hovedprosjekt

NTNU Discovery tilbyr i 2022 igjen muligheten for å søke hovedprosjekt, rammen er fra kr 300 000 til 1 000 000.

For å stimulere til ytterligere innovasjon og utvikling av prosjekter gjenninnførerer vi muligheten til å søke hovedprosjekt. Det er mulighet for ansatte å søke inntil kr 1 000 000, og studenter inntil kr 300 000. Neste søknadsfrist avklares høsten 2022.

NB: Har du fått toppfinansiering NFR fra NTNU Discovery kan du ikke søke hovedprosjekt NTNU Discovery.

English version

Hovedprosjekt søknadskrav:

  • Idehaver(e) må være ansatt ved NTNU/HMN, eller være aktive gradsstudenter ved NTNU
  • Prosjektene må ha levert DOFI til NTNU TTO, og ha fått en vurdering av IPR fra TTO. Vurdering fra TTO skal fylles inn i respektivt felt i søknadsmal for hovedprosjekt
  • Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.
  • Søknaden må leveres i søknadsskjema for NTNU Discovery hovedprosjekt

Institutt/klinikk eller TTO er prosjekteiere og administrativt ansvarlig for prosjektet. Prosjektleder er ansvarlig for faglige leveranser og for å rapportere på prosjektet: delrapport 6 mnd., og 12 mnd. etter oppstart. Sluttrapport leveres innen 31. desember. Rapporten skal inkludere hvordan midlene har blitt brukt og en kort oppsummering av status for milepæler. Ubrukte midler 12 mnd. etter bevilgning tilbakeføres til NTNU Discovery med mindre annet er avtalt med NTNU Discovery.

Evaluering av søknader

Hovedprosjekt evalueres av en ekstern jury med uavhengige medlemmer.

Juryen vurderer søknadene individuelt i vurderingsskjema basert på følgende kriterier:

  • Innovasjonsgrad
  • Markedspotensial
  • Team, prosjektplan og kommersialiseringsstrategi
  • Intellectual property rights
  • Bidrag til måloppnåelse av FN sine bærekraftsmål
  • Innovasjonsstipend vurderes også på fagmiljøets bidrag med egentid til å bistå kandidaten med veiledning og mentorering i prosjektperioden.

Utvalgte prosjekt vil deretter bli invitert til å presentere sin idé for juryen, hvor juryen gjør en samlet vurdering av prosjektet i ett vurderingsskjema.

Juryen leverer prioritert innstilling for finansiering til en styringskomite, ledet av prorektor for Nyskaping ved NTNU. Styringskomiteen gjør endelig vedtak om tildeling og finansiering. Forprosjekt evalueres administrativt basert på de samme kriteriene med støtte fra juryen og relevante prodekaner/fagmiljø ved NTNU og Klinikksjefer/Innovasjonsledere ved HMN.

Hva finansieres av NTNU Discovery:

Discovery forprosjekt og hovedprosjekt
Personal- og indirekte kostnader: Lønnskostnader for nødvendige aktiviteter til idéutvikling og øke prosjektets verdi. NTNU Discovery dekker frikjøp av ansatte ved HMN/NTNU for faglig bidrag i prosjektet med inntil 20% av bevilgningen fra NTNU Discovery. I tillegg kan inntil 10% av bevilgningen til NTNU Discovery benyttes til prosjektledelse (lønnskostnader)

Konsulenttjenester: Kostnader assosiert med kjøp av tjenester fra underleverandører eller andre utviklingstjenester, inkludert eksterne FoU- og konsulenttjenester

Materialer og utstyr: Kostnader assosiert med innkjøp av materialer og utstyr til produksjon av prototyper, nødvendig utstyr for laboratorietester e.l

Kostnader ved laboratoriebruk: Kostnader assosiert med laboratorieleie og bruk eller kostnader assosiert med leie av tilsvarende arealer.

Patentkostnader: Forprosjekt dekker ikke patenteringskostnader, hovedprosjekt kan inkludere patenteringskostnader.

Andre kostnader: Alle kostnader som ikke passer inn under overnevnte kategorier skal spesifiseres og må være direkte knyttet til prosjektets kommersialiseringsmål for å dekkes av NTNU Discovery.

NTNU Discovery dekker IKKE:
Grunnforskning, utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter og tjenester, utviklingskostnader for bedrifter.

 

HUSK!

Nsatte som søker Hovedprosjekt må ha levert DOFI til NTNU TTO før dere søker NTNU Discovery-midler. Dette gjelder IKKE studenter.
Det kan du gjøre her.

Signering

Husk at du må få søknaden signert av Prodekan, for å bekrefte at søknaden er akseptert ved Institutt/fakultet/klinikk.

Hva støtter vi IKKE?

Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Brosjyrer og årsrapporter:

Årsrapporter

Personvernerklæring