Forprosjekt student

Forprosjekt gir mulighet til å verifisere, undersøke eller prototype for å minimere teknisk og kommersiell risiko. Forprosjekt kan søke om inntil NOK 75.000 for studentprosjekt. Forprosjekt har en tidsramme på maksimalt 6 måneder og etableres som internprosjekt under Institutt/Klinikk. Prosjektansvarlig er ansatt ved instituttet og er administrativ ansvarlig for prosjektet og prosjektleder er ansvarlig for implementering og rapportering.

Søknadsfrister:
Månedlig (siste dag i hver mnd, søknader behandles ikke i juli)

Forprosjekt søknadskrav:

  • Idehaver(e) må være aktive gradsstudenter på NTNU (Bekreftes ved signatur av Prodekan for nyskaping på søknadsskjema) via studieprogram tilknyttet et institutt ved NTNU.
  • For studenter med studiested i Trondheim, må prosjektet må ha mottatt finansiering fra Trønderenergibidraget gjennom SPARK*og ha fått SPARK-mentor. Mentorens navn må spesifiseres i søknaden.
  • Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.
  • Søknaden må leveres i søknadsskjema for NTNU Discovery Forprosjekt Student

Evaluering av søknader

Søknadene evalueres av en jury.

Juryen vurderer søknadene individuelt i vurderingsskjema basert på følgende vurderingskriterier:

  • Innovasjonsgrad
  • Markedspotensial
  • Team, prosjektplan og kommersialiseringsstrategi
  • Intellectual property rights
  • Bidrag til måloppnåelse av FN sine bærekraftsmål.

Hva finansieres av NTNU Discovery:

Lønn og indirekte utgifter: Personalkostnader for å dekke nødvendige aktiviteter for konseptutvikling og verdiøkning av prosjektet.
NTNU Discovery dekker lønnet permisjon for ansatte ved HMN/NTNU for bidrag til prosjektet med inntil 20 % av tilskuddet fra NTNU Discovery. I tillegg kan inntil 10 % av NTNU Discovery-stipendet brukes til prosjektledelse (lønnsutgifter).

Konsulenttjenester: Kostnader assosiert med kjøp av tjenester fra underleverandører eller andre utviklingstjenester, inkludert eksterne FoU- og konsulenttjenester

Materialer og utstyr: Kostnader assosiert med innkjøp av materialer og utstyr til produksjon av prototyper, nødvendig utstyr for laboratorietester e.l

Kostnader ved laboratoriebruk: Kostnader assosiert med laboratorieleie og bruk eller kostnader assosiert med leie av tilsvarende arealer.

Patentkostnader: Forprosjekt dekker ikke patenteringskostnader.

Andre kostnader: Alle kostnader som ikke passer inn under overnevnte kategorier skal spesifiseres og må være direkte knyttet til prosjektets kommersialiseringsmål for å dekkes av NTNU Discovery.

NTNU Discovery dekker IKKE:
Grunnforskning, utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter og tjenester, utviklingskostnader for bedrifter. Lønn til studenter i prosjektperioden.

Hva støtter vi IKKE?

Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.

Signering

Husk at du må få søknaden signert av Prodekan, for å bekrefte at du er aktiv gradsstudent på NTNU .

SPARK

For studenter med studiested i Trondheim, må prosjektet må ha mottatt finansiering fra Trønderenergibidraget gjennom SPARK*og ha fått SPARK-mentor. Studenter fra Ålesund og Gjøvik kan se bort fra dette kravet.

Kontakt:

Prosjektleder
Jan Hassel
Epost: jan.hassel@ntnu.no
Telefon: 906 53 180
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel

Brosjyrer og årsrapporter:

Årsrapporter

Personvernerklæring