Forprosjekt ansatte

Formålet med forprosjekt er å etablere en basis for videreutvikling av en idé som kan lede til finansiering av hovedprosjekt i Discovery eller andre finansieringsordninger. Forprosjekt gir mulighet til å verifisere, undersøke eller prototype for å minimere teknisk og kommersiell risiko. Forprosjekt kan søke om inntil NOK 200.000 for ansattprosjekt og NOK 75.000 for studentprosjekt. Forprosjekt har en tidsramme på maksimalt 6 måneder og etableres som internprosjekt under Institutt/Klinikk. Prosjektansvarlig er ansatt ved instituttet og er administrativ ansvarlig for prosjektet og prosjektleder er ansvarlig for implementering og rapportering.

Søknadsfrister:
Månedlig (siste dag i hver mnd, søknader behandles ikke i juli)
Søknader sendes inn på denne siden ntnudiscovery.no/sok-forprosjekt/

Forprosjekt søknadskrav:

  • Idehaver(e) må være ansatt ved NTNU/HMN og Institutt/fakultet/klinikk må akseptere og bekrefte søknaden (bekreftes ved signatur på søknad av Prodekan/Klinikksjef)
  • Prosjektet må ha levert DOFI til NTNU TTO, søknaden må inneholde en kort vurdering av IPR fra TTO.
  • Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.
  • Søknaden må leveres i søknadsskjema for NTNU Discovery Forprosjekt Ansatt

Evaluering av søknader

Hovedprosjekt og Innovasjonsstipend evalueres av en ekstern jury med uavhengige medlemmer.

Juryen vurderer søknadene individuelt i vurderingsskjema basert på følgende kriterier:

  • Innovasjonsgrad
  • Markedspotensial
  • Team, prosjektplan og kommersialiseringsstrategi
  • Intellectual property rights
  • Bidrag til måloppnåelse av FN sine bærekraftsmål
  • Innovasjonsstipend vurderes også på fagmiljøets bidrag med egen tid til å bistå kandidaten med veiledning og mentorering i prosjektperioden.

Utvalgte prosjekt vil deretter bli invitert til å presentere sin idé for juryen, hvor juryen gjør en samlet vurdering av prosjektet i ett vurderingsskjema.

Juryen leverer prioritert innstilling for finansiering til en styringskomite, ledet av prorektor for Nyskaping ved NTNU. Styringskomiteen gjør endelig vedtak om tildeling og finansiering. Forprosjekt evalueres administrativt basert på de samme kriteriene med støtte fra juryen og relevante prodekaner/fagmiljø ved NTNU og Klinikksjefer/Innovasjonsledere ved HMN.

Hva finansieres av NTNU Discovery:

Discovery forprosjekt og hovedprosjekt
Personal- og indirekte kostnader: Lønnskostnader for nødvendige aktiviteter til idéutvikling og øke prosjektets verdi. NTNU Discovery dekker frikjøp av ansatte ved HMN/NTNU for faglig bidrag i prosjektet med inntil 20% av bevilgningen fra NTNU Discovery. I tillegg kan inntil 10% av bevilgningen til NTNU Discovery benyttes til prosjektledelse (lønnskostnader)

Konsulenttjenester: Kostnader assosiert med kjøp av tjenester fra underleverandører eller andre utviklingstjenester, inkludert eksterne FoU- og konsulenttjenester

Materialer og utstyr: Kostnader assosiert med innkjøp av materialer og utstyr til produksjon av prototyper, nødvendig utstyr for laboratorietester e.l

Kostnader ved laboratoriebruk: Kostnader assosiert med laboratorieleie og bruk eller kostnader assosiert med leie av tilsvarende arealer.

Patentkostnader: Forprosjekt dekker ikke patenteringskostnader, hovedprosjekt kan inkludere patenteringskostnader.

Andre kostnader: Alle kostnader som ikke passer inn under overnevnte kategorier skal spesifiseres og må være direkte knyttet til prosjektets kommersialiseringsmål for å dekkes av NTNU Discovery.

NTNU Discovery dekker IKKE:
Grunnforskning, utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter og tjenester, utviklingskostnader for bedrifter.

HUSK!

Du/dere må ha levert DOFI til NTNU TTO før dere søker NTNU Discovery-midler.
Det kan du gjøre her.

Hva støtter vi IKKE?

Prosjektet må være pre startup, det skal ikke være knyttet til eksisterende bedrift.

Signering

Husk at du må få søknaden signert av Prodekan, for å bekrefte at søknaden er akseptert ved Institutt/fakultet/klinikk.

 

Kontakt:
Håvard Wibe
Epost: havard.wibe@ntnu.no
Telefon: 41 47 37 68
Kontor: Hovedbygget, sokkel , rom 009

 

Personvernerklæring